Kallelse till Uppsala klätterklubbs årsmöte 2023 


Söndag 2022-03-19, Stallets klätterhall samt online (hybrid).

Fika från kl 18:00, mötet öppnas kl 18:15. För att ha rösträtt på mötet måste man ha betalt medlemsavgift, men alla är välkomna att delta. Efter mötet arrangeras bildvisning, bidra gärna med egna bilder härifrån eller från någon resa!

Årsmötet kommer i första hand behandla formalia, men vi kommer även informera om planerade aktiviteter och saker som händer i föreningen. Alla handlingar såsom förvaltningsberättelse, verksamhetsplan mm kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet och kan fås genom att kontakta epost styrelsen.ukk@gmail.com. Nomineringar till styrelsen är alltid varmt välkomna, inklusive att nominera sig själv om man har någon fråga man brinner för eller generellt vill engagera sig i klubbens vidare utveckling och klättringen i Uppsala. Kontakta gärna valberedningen eller styrelsen i förväg med nomineringar eller om ni har frågor.

Även om restriktionerna pga Corona äntligen har hävts väljer klubbens styrelse att även i år tillåta digital närvaro för dem som önskar. Vi är medvetna om att det är ett frånsteg från föreningens stadgar, men har gjort bedömningen att bästa förutsättningarna för att kunna genomföra ett demokratiskt godtagbart årsmöte är att vi genomför det i hybrid-format. Anmälan för digital medverkan på årsmötet måste ske senast två dagar i förväg på epost styrelsen.ukk@gmail.com, länk till mötet kommer därefter skickas ut till anmälda deltagare per epost. Man får en länk, ett mötesnummer och eventuellt ett lösenord specifikt för detta möte. Länken kommer fungera i förväg så att man har möjlighet att testa sin utrustning innan mötet, gör gärna det så vi kan komma igång vid utsatt tid. För att delta rekommenderas en installation av programvaran zoom på dator eller telefon.

Alla som vill hänga kvar efter mötet för att delta i bildvisning och historier om klättring är varmt välkomna att göra det. Anmäl helst två dagar i förväg om du har några bilder att bidra med: det kan vara lokal klättring härifrån, ett spännande äventyr eller bara någon snygg bild. Har du kanske något som varit nära att sluta i en olycka eller annat intressant är det särskilt välkommet att tas upp till diskussion!

Välkomna!

Uppsala klätterklubbs styrelse

Förslag till föredragningslista

Uppsala klätterklubbs årsmöte 19 mars 2023, kl 18:00. Stallets klätterhall + Online

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår oförändrar medlemsavgift, inkl fortsatt reducerad medlemsavgift för ledare av barngrupper.
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Fastställande av arvoden till förtroendevalda i styrelsen.
 6. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga förslag läggs fram från styrelsen och inga motioner har presenterats.
 1. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år (omval).
  2. föreningens kassörför en tid av 2 år (omval).
  3. föreningens vice ordförande valdes vid senaste ordinarie årsmöte och sitter kvar ytterligare 1 år.
  4. 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (nyval), en ledamot som hade 1 år kvar på sitt uppdrag har avsagt sig sitt uppdrag. 1 ledamot i styrelsen valdes vid senaste ordinarie årsmöte och sitter kvar ytterligare 1 år. 
  5. 1 suppleant i styrelsen, 1 suppleant har 1 år kvar på sitt uppdrag; fastställande av turordning mellan dem;
  6. En revisor jämte 1 suppleanter för en tid av ett år;
  7. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 2. Övriga frågor.